Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelmand. Klik op de winkelmand om uw bestelling af te ronden.

 

Algemene Voorwaarden van SpelPlus, 

gevestigd te Amstelveen.

Versie geldig vanaf 1 juni 2013

 

 

1. Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van

SpelPlus. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen

op de internetsite van SpelPlus. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-

en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. SpelPlus behoud zich het recht voor

haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke

voorwaarden of bedingen van derden niet door SpelPlus erkend.

1.4 SpelPlus garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst

en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Identiteit van de ondernemer SpelPlus v.o.f. (hierna te noemen SpelPlus)

handelend onder de naam/namen: SpelPlus en/of KnutselPlus.

 

Vestigings- & bezoekadres:

Keizer Karelweg 412,

NL-1181 RK Amstelveen

Telefoonnummer: +31(0) 20 8231256

Bereikbaarheid: vanaf ma t/m vr van 8:30 uur tot 17:00 uur

E-mail: verkoop@spelplus.be

kvk-nummer:  54730864

BTW-identificatienummer: NL851419860B01

 

2. Levering en verzendkosten

 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. SpelPlus besteedt veel aandacht aan de informatievoorziening op haar website. Wanneer een artikel niet voorradig is, wordt dit op de site aangegeven. Vergissingen zijn voorbehouden. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

2.2 In de regel verstuurt SpelPlus de bestelling een volgende dag nadat SpelPlus de bestelling heeft ontvangen. SpelPlus behoudt het recht voor hiervan af te wijken.

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal SpelPlus

bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is

(doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere

redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden

uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling

bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en

ingebrekestelling te annuleren.

2.4 Aan de leveringsplicht van SpelPlus zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan

zodra de door SpelPlus geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de

weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde

termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.6 De standaard verzendkosten bedragen 6,75 euro incl. BTW per zending. Artikelen die groter dan 110 cm zijn, bedragen de verzendkosten 19,95 euro incl. BTW. In de winkelwagen worden de werkelijke verzendkosten inclusief BTW weergegeven.

 

3. Prijzen

 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

 

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan SpelPlus heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na afleveringschriftelijk melding te maken bij SpelPlus. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt SpelPlus er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten.

4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen

• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 

 

5. Gegevensbeheer

 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij SpelPlus, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van SpelPlus. SpelPlus houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 SpelPlus respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie voor meer informatie onze 'Privacyverklaring conform de Algemene verordening gegevensbescherming', welke op onze website is vermeld.

5.3 SpelPlus maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 

6. Garantie

 

6.1 SpelPlus garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van SpelPlus komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. SpelPlus is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan SpelPlus deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan SpelPlus. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan SpelPlus schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door SpelPlus gegrond worden bevonden, zal SpelPlus naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoedingtreffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SpelPlus en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van SpelPlus) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van SpelPlus gedekte bedrag.

Iedere aansprakelijkheid van SpelPlus voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 SpelPlus is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens SpelPlus in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van SpelPlus en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

6.7 Onlinegeschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

7. Aanbiedingen

 

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt SpelPlus zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden SpelPlus slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van SpelPlus gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 SpelPlus kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 

8. Overeenkomst

 

8.1 Een overeenkomst tussen SpelPlus en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door SpelPlus op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 SpelPlus behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 

9. Afbeeldingen en specificaties

 

9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, fmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van SpelPlus gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

10. Overmacht

 

10.1 SpelPlus is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van SpelPlus alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 SpelPlus behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is SpelPlus gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien SpelPlus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

11. Aansprakelijkheid

 

11.1 SpelPlus is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

 

12. Betaling

 

12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen binnen 21 dagen te worden voldaan middels creditcard of online bankoverschrijving.

12.2 De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SpelPlus te melden.

12.3 SpelPlus houdt zich het recht voor om aan de afnemer een wettelijk vastgestelde rente te berekenen over de periode na het verstrijken van het betalingstermijn.

 

 

13. Eigendomsvoorbehoud

 

13.1 Eigendom van alle door SpelPlus aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij SpelPlus zolang de afnemer de vorderingen van SpelPlus uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van SpelPlus wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door SpelPlus geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan SpelPlus of een door SpelPlus aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin SpelPlus haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht SpelPlus zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan SpelPlus.

 

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen SpelPlus en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement kennis, tenzij SpelPlus er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Blijf op de hoogte en meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief

Mensen ontspannen
met

Inmu

Stimuleer uw bloedsomloop
Mobisit

Spel en beweging voor iedereen
Treax pads